palstanviljelyohje ja -säännöt

Palsta-alueen säännöt Vantaanlaakso ja Voutila

Viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkumista ei voida palstoja lukuun ottamatta rajoittaa. Koirat tulee pitää kiinni. Palstan sääntöjen noudattamista valvoo Vantaan 4H-yhdistys, ja se on oikeutettu antamaan palstaviljelijälle huomautuksen, mikäli sääntöjä ei noudateta. Yhdistys vastaa vuokraamansa alueen käytöstä. Yksittäinen palstaviljelijä hoitaa asioitaan yhdistyksen kautta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan sääntöjä maksaessaan palstan vuokran. 

Palstan käyttö ja hoito
Palstaa on viljeltävä ja se on pidettävä hoidettuna. Kasvit on sijoitettava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin, ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille. Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Roskien ja muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Pensaat tulee leikata siten, että pensaat ovat palsta-alueen sisäpuolella. Kulkureitit palsta-alueiden välillä tulee olla siistit, avoimet ja tasaiset.

Rakenteet ja rakennelmat
Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon, varastolaatikon puutarhatyökaluille ja pienen kasvihuoneen.

Kompostointi
Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Valvonta
Yhdistys valvoo näiden sääntöjen noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Jos huomautettavaa löytyy, vuokraajalle lähetetään huomautus, jossa annetaan kohtuullinen kunnostusaikataulu asioiden kuntoon saattamiseksi.  Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelypalstan menettämiseen.

Vuokrasäännöt

1. Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan. Vuokralaisella on etuoikeus palstansa vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi, mikäli hän maksaa seuraavan kauden vuokransa eräpäivään mennessä ja on noudattanut palsta-alueen sääntöjä. Viljelystä luovuttaessa vuokralaisen toivotaan ilmoittavan tästä erikseen Vantaan 4H-yhdistykseen.

2. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrä viljelykausittain.

3. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus heti korvauksetta, mikäli se tarvitsee palsta-aluetta muuhun käyttöön, jos vuokralainen ei viljele palstaansa tai jos vuokralainen ei noudata näitä sääntöjä.

4. Vuokralainen pitää palstansa siistinä ja vie jätteet niille varatuille paikoille.

5. Palstalla ei sallita häiritseviä rakennelmia, kuten korkeita työkalulaatikoita, aitoja, huonekaluja tai  kasvihuoneita.

6. Vuokranantaja ei vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan vuokralaisen omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta muokata palstoja ja 
käyttää palstoja muokkauskaluston siirtoon, joissa mahdollisesti istutuksille ja irtaimistolle syntyneitä vahinkoja vuokranantaja ei korvaa.

7. Vuokralainen ei saa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa palstaa muutenkaan kolmannen käyttöön.

8. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle muutokset osoitetiedoissaan välittömästi.

9. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta kulut, jotka vuokralainen aiheuttaa tämän sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnallaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kulut.

10. Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueilla on noudatettava kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä (esim.  avotulen teko ja lemmikkieläinkuri).