Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten jäsenet

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:           22.5.2018
Viite:           EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä
Nimi: Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset (Helsingin, Espoon ja Vantaan 4H-yhdistykset)
Osoite: Kaartintorpantie 6, 00330 Helsinki.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: Niina Kettunen
Osoite: Kaartintorpantie 6, 00330 Helsinki
Sähköposti: niina.kettunen@4h.fi
Puhelin: 041 432 4074

Rekisterin nimi Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten jäsenet

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten jäsenten tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä toiminnasta tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Jäsenen nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.
  • Alaikäisten henkilöiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietoja jäsenen osallistumisesta yhdistysten toimintaan.

  • Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia. Kuvaamiseen kysytään lupa leiri-, kerho- ja kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.                   
    Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityjen ryhmät:
  • Nuorisojäsenet
  • Aikuisjäsenet
  • Kannatusjäsenet ja kunniajäsenet

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Jäsenten henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan tai kunnes henkilö pyytää poistamaan tiedot jäsenrekisteristä (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia voidaan hyödyntää toiminnasta tiedottamiseen viiden vuoden ajan (perusteena rekisteröidyn suostumus).

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Tiedot saadaan yhdistysten jäsenrekisteristä (Ankkuri).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai käytetyt palveluntarjoajat kuuluvat Privacy Shields –yritysten listaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.