Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:           22.5.2018
Viite:           EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä
Nimi: Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset (Helsingin, Espoon ja Vantaan 4H-yhdistykset)
Osoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: Saara Suomäki
Osoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki
Sähköposti: saara.suomaki@4h.fi
Puhelin: 041 432 4074

Rekisterin nimi
Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten kanssa yhteistyötä tekevien tahojen yhteyshenkilöiden henkilötiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä toiminnasta tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: yhteistyökumppanin edustajan nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisterissä on myös toiminnan yhteydessä otettuja kuvia.

Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityjen ryhmät:

  • Helsingin, Espoon ja Vantaan kuntien yhteyshenkilöt
  • Järjestökumppaneiden yhteyshenkilöt
  • Yritysyhteistyön yhteyshenkilöt
  • Muut yhteistyötahot

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Tietoja säilytetään enintään viiden vuoden ajan yhteistyökumppanuuden loppumisesta (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Toimihenkilöiden sähköpostit sekä toimihenkilöiden lukollisissa arkistokaapeissa olevat dokumentit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena on sellainen toiminta, joka lähtökohtaisesti järjestetään yhteistyössä toisen tai useamman osapuolen kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai käytetyt palveluntarjoajat kuuluvat Privacy Shields –yritysten listaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.