Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten rekrytoinnin rekisteriseloste

1.        Rekisterin nimiRekrytoinnin rekisteri
2.        RekisterinpitäjäEspoon, Helsingin ja Vantaan 4H-yhdistys ry
Y-tunnus: Espoon 2140637-6, Helsingin 0646242-5 ja Vantaan 0288761-0
Postiosoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki
3.        Rekisterin vastuuhenkilöSaara Suomäki
4.        Rekisterin yhteyshenkilöSaara Suomäki

Postiosoite:

Helsingin 4H-yhdistys, Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki

Sähköposti: saara.suomaki@4h.fi
5.        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 4H-yhdistyksen tehtäviin tehtyjen hakemusten sekä avoimien hakemusten käsittely.

 

Tietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

·         Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus

·         Sopimuksen täyttämiseen liittyvät velvoitteet

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Keskeinen lainsäädäntö:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Työsopimuslaki (55/2011)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)


Hakemuksia ja liitteitä käsittelevät ainoastaan 4H-yhdistyksen työsuhteessa olevat rekrytointiin osallistuvat henkilöt ja luottamushenkilöt sekä mahdolliset rekrytointiin osallistuvat ulkopuoliset tahot.

6.        Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää hakijan seuraavat tiedot:

·        hakemus liitteineen:

o   yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite

o   koulutus ja kielitaito

o   työkokemus ja osaamista koskevat tiedot

o   vapaamuotoinen oma esittely

 

Hakijoiden vapaamuotoiseen omaan esittelyyn ja hakemuksen liitteisiin saattaa sisältyä myös tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä.

Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Näiden käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. b-kohdan perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista.

7.        Henkilötietojen luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.        Tietojen säilytys

Rekrytoinnissa valitun henkilön hakemus säilytetään työsopimuksen kanssa yhteneväisen ajan. Tietoja säilytetään 4H-yhdistyksen arkistossa.

 

Muut hakemukset säilytetään yksi-kolme vuotta tehtävän täyttämisestä rekrytoijan arkistossa.

 

4H-yhdistykselle lähetetyt avoimet hakemukset säilytetään korkeintaan 6 kuukautta.

9.        Henkilötietojen tietolähteet Tietojen antaja on ilmoittanut itse tietonsa rekisteriin: hakija on antanut ne sähköpostitse, kirjeitse tai täyttänyt tietonsa lomakkeeseen 4H-yhdistyksen verkkosivuilla.